OM OSS

30 år av erfarenhet

Kabelteknik grundades 1990 av Uffe Smeby efter lång anställning hos så väl Banverket/SJ som SL. Under sina 30 år i branschen har Kabelteknik fokuserat på järnvägsarbeten med specialinriktning på el och tele.

Framför allt har Kabelteknik utfört arbeten i Stockholmsområdet men vi har även haft uppdrag från vintriga Norrland till soliga Malaysia. 

Vi är 22 anställda och har specialkompetenser som tex fiberspecialist, lots och övrig säkerhetspersonal.

Vi har de maskiner, verktyg och fordon som nyttjas i de allra flesta projekt vi tar oss an.

Kvalitetssäkring

Alla arbeten bedrivs med miljöledning, kvalitetssäkring och egenkontroll helt i samklang med intentioner i ISO 9000 och ISO 14000. Arbetena är förenade med höga säkerhetskrav och stor vikt läggs på fortlöpande utbildning av personalen.

Hjälpmedel

Till de arbeten vi utför erfordras avancerad mätutrustning samt praktiska maskiner som GPS RTK system, spårgående fyrhjuling, motordriven kabelvagn m.m.

Lokaler

Under sommaren 2012 installerade vi oss i vår lokal i Kungsängen med 20 stycken medarbetare och 8 st minigrävare.
Miljöpolicy
Vår övergripande målsättning är att:
 • iakttaga sparsamhet med naturresurser
 • begränsa negativ miljöpåverkan
 • undvika spridning av naturfrämmande ämnen.
 • Vi skall genomföra våra entreprenader så att miljö-, kultur-och skönhetsvärden bevaras och befrämjas.
Detta åstadkommer vi genom att:
 • Kontinuerligt utbilda alla anställda så att vi håller en hög och aktuell kompetens inom miljöområdet.
 • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet samt sträva mot ständiga förbättringar.
 • Försöka undvika att restprodukter uppkommer och där det ej går, sortera dessa så att återvinning underlättas.
 • Minska våra avfallsmängder och optimera vår resursförbrukning.
 • Avskilja produkter som är farliga för miljön så att dessa kan omhändertas på ett säkert sätt.
 • Välja material och metoder som påverkar miljön så lite som möjligt.
 • Välja konsulter, leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.
 • Fortlöpande arbeta med förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
Kvalitetspolicy

Kabelteknik Ulf Smeby AB har som mål att alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar. En nöjd kund är en återkommande kund.

Alla medarbetare inom företaget skall tillämpa och lämna god kvalitet på arbeten som är utförda. Ambitionen är att Kabelteknik skall vara förstahandsvalet för kunder avseende leverans av tjänster och produkter.

Detta skall uppnås genom att:
 • Ge medarbetare rätt utbildning och information för att upprätthålla hög kvalitetsnivå.
 • Hålla lovade leveranstider
 • Lyssna och informera oss om kundernas krav.
 • Endast åtaga oss att utföra arbeten och leveranser vi kan uppfylla.
 • Skapa och upprätthålla goda kundrelationer.
 • Fokusera på att personal och medarbetare får ett kvalitetsmedvetande som efterlevs.
 • Kontrollera och följa upp motivation och kvalitén på utförda arbeten.
 • Övervaka och kontrollera effektiviteten i verksamheten för kvalitetsarbeten.
 • Säkerställa att kunder får de kontrolldokument som efterfrågats
 • Ständigt förbättra, uppdatera och aktualisera kvalitetsnivån inom företaget.
 • Följa fastslagna regler och lagar från myndigheter.